تصرف عدواني

شرح مسائل حقوقي

تصرف عدواني

۱۵۲ بازديد

تصرف عدواني

اگر با دادگستري سر و كار داشته باشيد قطعا از پيچيدگي قوانين تصرف عدواني و خلع يد و دردسر هاي آن ها شنيده ايد.البته لازم به نگراني نيست مستر داديار پشتيبان شماست. افراد سود جو هميشه در كمين بهترين فرصت براي بدست آوردن اموال و دارايي هايي هستند كه مي توانند با كمترين دردسر و بدون زحمت صاحب آن شوند. حتي اگر متعلق به شخص ديگري باشد.

همين امر اشخاص و صاحبان مال را به دردسر مي اندازد. چرا كه اگر متصرف نسبت به قوانين هم آگاهي خوب و دقيقي داشته باشد، قطعا راه و نقطه نفوذي را در قوانين ديده است كه دست به همچين كاري زده است. البته اين افراد سود جو بيشتر از آن كه دست به اموال و دارايي هاي اشخاص بزنند، نسبت به اموال و اراضي ملي دست درازي مي كنند. مثل زمين خواري هايي كه امروزه شاهد آن ها هستيم.