تصرف عدواني

شرح مسائل حقوقي

تصرف عدواني

۱۸۱ بازديد

تصرف عدواني

اگر با دادگستري سر و كار داشته باشيد قطعا از پيچيدگي قوانين تصرف عدواني و خلع يد و دردسر هاي آن ها شنيده ايد.البته لازم به نگراني نيست مستر داديار پشتيبان شماست. افراد سود جو هميشه در كمين بهترين فرصت براي بدست آوردن اموال و دارايي هايي هستند كه مي توانند با كمترين دردسر و بدون زحمت صاحب آن شوند. حتي اگر متعلق به شخص ديگري باشد.

همين امر اشخاص و صاحبان مال را به دردسر مي اندازد. چرا كه اگر متصرف نسبت به قوانين هم آگاهي خوب و دقيقي داشته باشد، قطعا راه و نقطه نفوذي را در قوانين ديده است كه دست به همچين كاري زده است. البته اين افراد سود جو بيشتر از آن كه دست به اموال و دارايي هاي اشخاص بزنند، نسبت به اموال و اراضي ملي دست درازي مي كنند. مثل زمين خواري هايي كه امروزه شاهد آن ها هستيم.

تصرف عدواني چيست

مفهوم و معناي تصرف عدواني چيست؟ تصرف عدواني به معناي دخل و تصرف  اموال منقول و يا غير منقولي كه در استيلاء (تصرف، تعلق، مالك) شخص ديگري قرار دارد. در اين مواقع شخص مالك حقيقي بايد، اعلام دعوي كند و از هر مدرك و سندي كه دال بر مالكيت اوست استفاده كند تا دادگاه راي را به نفع او صادر كند.

تصرف در قوانين ما تعريف نشده و قانون مدني تشخيص آن را بر عهده عرف نهاده است. اين مطلب با توجه به سابقه قانون مدني در باب تصرف روشن مي شود. فقهاي اماميه كه قانون مذكور از عقايد ايشان الهام گرفته است، تصرف را استيلاي عرفي دانستند.

تصرف عدواني چيست

تصرف چيست

مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، يد (يا همان تصرف) را سلطه عرفي و استيلاي بر شئ مي‌داند كه برحسب موارد به طرزي كه بتوان گفت متصرف آن را تحت اختيار و تصرف دارد، صور گوناگون به خود مي گيرد. به طور مثال كشت غرس در زمين و آبياري زراعت و احداث بنا در آن از مصاديق تصرف زمين است.

به طوري كه ملاحظه مي‌گردد عامل عرف در تعريفي كه اين فقيه بزرگ ارائه نموده نقش عمده اي داشته است. با توجه به همين سابقه است كه اساتيد حقوق تصرف را اينگونه تعريف مي نمايند: تصرف عبارت است از تسلط و اقتداري عرفي كه انسان در مقام اعمال حق خود بر مالي دارد. اين اقتدار بر حذف موارد جلوه هاي خارجي گوناگون دارد. ولي در هر حال بايد چنان باشد كه متصرف را به عنوان صاحب حق و مالك بر مالي مستولي بداند.

انواع تصرف عدواني

طبق قانون تصرف عدواني به دو نوع تقسيم مي گردد. تصرف عدواني كيفري و تصرف عدواني حقوقي. هر كدام از آن ها داراي شرايط خاصي هستند و بعضا اگر تحت عنوان يكي اعلام دعوي كنيد نمي توانيد آن را تغير دهيد. به تفضيل تمام موارد را توضيح خواهيم داد.

تصرف عدواني كيفري

تصرف عدواني كيفري به معناي تصرف مالي كه متعلق به شخص ديگري است. آن هم با اطلاع از اينكه مال تعلق به شخص ديگري دارد. به لحاظ قانوني تصرف عدواني كيفري جرم محسوب مي گردد و در صورت اثبات جرم، شخص از يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي گردد. اين نوع تصرف براي اموال غير منقول اطلاق مي گردد. در تصرف عدواني كيفري شخص بايد مالكيت مال غير منقول را ثابت كند.

تصرف عدواني كيفري

تصرف عدواني كيفري

نقش قانون جلوگيري از تصرف عدواني: اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوبه ۶ اسفند ماه ۱۳۵۲ در ماده ۲ خود اشعار مي دارد: « هرگاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عنوان تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا از استفاده از حق انتفاع يا ارتفاع ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد، دادستان شهرستان محل وقوع مال يا دادرس دادگاه هاي بخش مستقل و سيار به قائم مقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند به شكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند، اگر چه اعمال مذكور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد .

تصرف عدواني حقوقي

تصرف عدواني حقوقي شباهت هاي بسيار و تفاوت هاي كمي را با تصرف عدواني كيفري دارد. تفاوت ها عبارت اند از:

  • در تصرف عدواني حقوقي نياز به احراز مالكيت قبلي مال نيست درحالي كه طبق ماده 690 در تصرف كيفري بايد احراز مالكيت صورت پذيرد.
  • ركن رواني يكي از مسائلي است كه در تصرف تاثيرگذار است. يعني بايد براي دادگاه مشخص گردد كه آيا متصرف مي دانسته مال متعلق به غير بوده يا خير. اين موضوع يكي از تفاوت هاي مهم اين دو نوع تصرف است.
  • تصرف حقوقي با تقديم دادخواست حقوقي قابل طرح است ولي براي طرح تصرف كيفري نياز به تقديم دادخواست حقوقي نيست و صرف شكايت كيفري براي تعقيب جزايي متهم و صدور حكم رفع تصرف كفايت مي كند.

رفع تصرف عدواني

رفع تصرف عدواني با استناد به ماده 690 ، 692 ، 694 و ماده 2 صورت مي پذيرد. ماده 2 قانون براي دفاع از مالكيت اموال منقول است. ماده 694 نيز اشاره كمي به موضوع ورود بدون اجازه و غيرمجاز به منزل و يا حريم خصوصي مسكن افراد دارد كه مصداق ديگري از جرائم تصرف محسوب مي‌شود.

رفع تصرف

رفع تصرف

البته ماده اصلي براي دفاع از شما ماده 690 قانون است كه مستقيما لفظ تعلق را آورده و به همين دليل بايد ابتدا مالكيت خود را اثبات كنيد. بهتر است پرونده خود را حتما به يك وكيل مجرب بسپاريد تا هر چه سريعتر بتواند اقدامات لازم جهت رفع تصرف عدواني انجام دهد. چرا كه افراد زيادي به دليل نداشتن وكيل حرفه اي مال خود را از دست داده اند.

جرم تصرف عدواني

عناصر جرم تصرف بدين شرح است:

  • عنصر مادي: كه همان تصرف عرفي و مادي اموال غير و در خصوص اراضي ملي يعني اقدام به هرگونه صحنه سازي از قبيل پي كني، ديوار كشي، تغيير حد فاصل و امحاء مرز و…
  • عنصر قانوني: بنا به استناد ماده هاي 690،691،692،693 و 694 قانون مجازات اسلامي
  • عنصر معنوي: به معناي ضرر رساندن به ديگران

تصرف عدواني ملك مشاع

به موجب ماده ۵۷۶ قانون مدني: « طرز اداره كردن اموال مشترك، تابع شرايط مقرر بين شركا خواهد بود» و به موجب ماده ۵۸۱ همان قانون: « تصرفات هر يك از شركا در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، فضولي بوده و تابع معاملات فضولي خواهد بود.» همچنين به موجب ماده ۵۸۲ قانون مذكور: « شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شركت نمايد، ضامن است.

بر اين اساس هر گاه احدي از شركا بدون اذن شركاي ديگر در ملك مشاعي تصرف نمايد، يد او عدواني محسوب مي گردد و شركاي ديگر (احدي از شركا يا يك يا چند تن از آنان) حق دارند عليه او شكايت نمايند.

وكيل تصرف عدواني

قطعا يك وكيل مجرب و حرفه اي مي تواند شما را به نتيجه مطلوب نزديك تر كند. مخصوصا در پرونده هاي ملكي و كيفري. چرا كه در چنين پرونده هايي بعضا افراد اگاهي به ضعف هاي قانون مد نظر دارند و راه درو ها را مي شناسند ويا با كمك وكلاي مجرب به دفاع از خود بر مي آيند. همين امر پرونده را بسيار سخت تر مي كند. اگر آگاهي كافي نداشته باشيد و يا از وكيل مجرب استفاده نكنيد احتمال مقلوب شدنتان بسيار زياد است.

وكيل

وكيل

وب سايت حقوقي مستر داديار تا آخرين لحظه ي حصول نتيجه از شما حمايت خواهد كرد. حتي در صورت نداشتن وكيل مي توانيد سوالات و شبهات خود را از طريق بخش پرسش و يا كامنت با ما در ميان بگذاريد.

مدارك لازم جهت مراجعه به وكيل

شناسنامه و يا كارت ملي

اسنادي كه مي تواند مالكيت را اثبات كند

و يا هر مدركي كه مي تواند به پرونده كمك كند

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.